هم نفس در مسیر فرهنگسازی اهدای عضو!

در هر۱۰دقیقه

یک نفر به لیست انتظار اضافه می‌گردد.

در هر۲ساعت

یک بیمار نیازمند به پیوند، جان خود را از دست می‌دهد.

در هر۱۲ساعت

یک بیمار موفق به دریافت عضو حیاتی می‌شود و به زندگی بازمی‌گردد.