بخشش را از خدایمان بیاموزیم ... (دلنوشته پرهام گیرنده قلب)