بزرگمردی کوچک قهرمان زندگی برادرش شد ... (دلنوشته برادر اهداکننده)