گرفتن «هزاران آفرین» از خدا ... (دلنوشته عاطفه ترکاشوند، سفیر اهدای عضو)