دانستنی های اهدا

آمار

یا همان PMP (Per Million Population) = 14.3

آمار

الف – وضعیت کنونی آمار اهدای عضو در ایران:                

  • جمعیت کشور در سال 1398: ۸۲۰۰۰۰۰۰ نفر
  • مرگ و میر ناشی ازتصادفات جاده ای: حدود 16000 نفر
  • ۵ تا ۸ هزار مرگ مغزی در سال
  • تعداد قابل اهدا: ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰
  • تعداد سالانه اهدای عضو: حدود 1000 مورد (سال 1398: 1078 مورد)
  • آمار متوسط رضایت‌گیری از خانواده های افراد مرگ مغزی برای اهدای اعضای عزیزانشان: ٪۷۰
  • تعداد بیماران نیازمند به عضو پیوندی در کشور: بیش از ۲۵۰۰۰ نفر
  • میزان فوت بیماران نیازمند پیوند: روزانه ۷ تا ۱۰ نفر
  • شاخص اهدای عضو (تعداد اهدای عضو در سال به ازای هر یک میلیون نفر)

یا همان  PMP (Per Million Population) = 14.3

PMP = 30.8قابل قبول

PMP = 48.7ایده‌آل

 

ب - روند شاخص اهدای عضو در 22 سال گذشته: 

 

 

ج – جایگاه اهدای عضو و پیوند اعضای ایران در جهان در سال 2019:

 

  1. اهدای عضو: رتبه 32

 

     2.پیوند کلیه از اهداکننده مرگ مغزی:  رتبه 34


    3.پیوند کلیه از اهداکننده زنده: رتبه 25

 

    4.پیوند کبد از اهداکننده مرگ مغزی: رتبه 15

    5.پیوند قلب:

    6.پیوند ریه:

 

     7.پیوند لوزالمعده

 

     8.جایگاه اهدای عضو ایران در آسیا:

 

د – تعداد اهدا و پیوند اعضا در ایران از ابتدا تا پایان سال 1399

تعداد کل 

موضوع

 

8900

اهدای عضو

52736

کلیه

14236

کبد

1339

قلب

۱۶۸

ریه

359

لوزالمعده

67

روده

69.914

مجموع 

 

ه – مقایسه سه ماه اول سال های 1398 (قبل از کرونا)، 1399 (آغاز بحران کرونا) و سال 1400 (یک سال پس از کرونا)

 

نوع

1398

1399

درصد افت

1400

درصد رشد در سال 1400 نسبت به 1399

درصد افت در سال 1400 نسبت به 1398

اهدای عضو

276

90

68%

219

143%

21%

پیوند کلیه از جسد

318

178

44%

257

44%

19%

پیوند کلیه از زنده

162

27

83%

94

248%

42%

پیوند کبد از جسد

223

82

63%

170

107%

24%

پیوند کبد از زنده

15

14

7%

27

93%

80% (+)

پیوند قلب

29

6

79%

38

533%

32% (+)

پیوند لوزالمعده

3

1

67%

4

300%

33% (+)

ریه

0

0

---

4

400%

400% (+)

روده

0

0

---

2

200%

200% (+)