اخبار

فقدان شناسنامه مانعی برای اهدای عضو نیست

به گزارش روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان و به نقل از اختبار، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور از رفع مشکل اهدای عضو افراد بدون شناسنامه خبر داد.
دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد با اشاره به مشکل یک مادر فاقد شناسنامه برای اهدای کلیه به فرزند خود در حساب توییتری خود نوشت: ‏
دختری در زاهدان نیاز به پیوند کلیه دارد آنهم از ‎مادر بی شناسنامه خود‌. مقررات اجازه اهدای عضوِ غیر ایرانی را نمی دهد. پیگیری معاونت ‎قانون اساسی منتج به تصمیمی در وزارت بهداشت می شود:
صرف فقدان شناسنامه به معنی غیر ایرانی بودن نیست.پیوند با موفقیت انجام شد.