داستان پسر کنکوری لیست انتظار کبد - برنامه هزار داستان