داستان الیسا، روایت تصمیم خانواده‌ای سنی مذهب به اهدای عضو