انجمن اهدای اعضای ایرانیان
انجمن اهدای اعضای ایرانیان
انجمن اهدای اعضای ایرانیان
انجمن اهدای اعضای ایرانیان

در حال حاضر حدود ۲۵۰۰۰ نفر در انتظار پیوند هستند.

برای نجات زندگی لحظه‌ها مهم است…

/ = / / / / / / / /

هر فرد مرگ مغزی می‌تواند جان ۸ نفر را نجات دهد.

در هر ۱۰ دقیقه

یک نفر به لیست انتظار اضافه می‌گردد.

در هر ۲ ساعت

یک بیمار نیازمند به پیوند، جان خود را از دست می‌دهد.

در هر ۱۲ ساعت

یک بیمار موفق به دریافت عضو حیاتی می‌شود و به زندگی بازمی‌گردد.

اخبار ویژه اهدا

پرتال استان‌ها
شعب انجمن