اخبار

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی به پویش یک نهال یک زندگی پیوست

روز درختکاری فرصتی برای یادآوری ضرورت فرهنگ‌سازی برای اهدای عضو است.

رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی بر ضرورت فرهنگ اهدای عضو تاکید کرد و گفت: 
حس ایثار، نوعدوستی و انسان‌دوستی از گذشته‌های بسیار دور در فرهنگ ملی و باور دینی ایرانیان نهادینه بوده و هست كه نمونه زیبای این حس، اهدای عضو از طرف خانواده‌های ایثارگر اهداکننده است.
دکتر حبیب هنری رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه گفت: اهدای عضو، تصمیمی از جنس نور و روشنایی كه زندگی دوباره به افراد نیازمند عضو می‌بخشد و برای همیشه این كار خیر برای اهداكننده باقی می‌ماند.
متخصصان علم پزشكی می‌گویند، مرگ مغزی درمان ندارد، اما می‌توان با اهدای اعضای بدن فردی كه دچار مرگ مغزی شده، به دیگر بیماران نیازمند عضو، زندگی دوباره بخشید.
تصمیم اهدای عضو، یك تصمیم بسیار حساس و مهم برای فرد اهداكننده و یا خانواده‌اش است و به طور معمول چالش‌های احساسی بسیاری در این مسیر وجود دارد كه می‌توان با فرهنگ‌سازی و تبیین اهمیت این تصمیم كه زیباترین جلوه از ایثار و از خودگذشتگی است، بخش قابل توجهی از این چالش‌های احساسی را مدیریت كرد.
وی تصریح کرد: می‌توان با ترویج هر چه بیشتر فرهنگ اهدای عضو در جامعه و نهادینه‌سازی آن، رنگ قشنگی به این تصمیم انسانی بخشید. در همین راستا کمپین سبز هر دانشجو، یک درخت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی به پویش یک نهال یک زندگی می پیوندد تا با استعانت از پرودگار متعال گامی اثربخش در اشائه فرهنگ مقدس اهدای عضو کشور برداشته باشد.